top of page
residuu-plastic.jpg
GR-idees_logo.png

Competició GRID és un concurs d'idees de negoci que permetin optimitzar l'aprofitament dels residus/recursos del portal GRID Granollers.

 

Cerquem solucions basades en la innovació, la creativitat i la creació de valor, ajustades als principis de la sostenibilitat ambiental i social que està a la base del model de l'economia circular.
 
Les propostes poden ser tant d'aprofitament directe com de transformació o incorporació en algun altre procés d'un o més dels recursos que es presenten en aquesta
primera edició de la competició.

S'ha de presentar una proposta viable tècnicament i econòmicament i definir un pla de negoci d'acord amb el guió que s'estableix a les bases de la competició. Es valorarà el contrast de la idea al mercat així com la simbiosi industrial en el territori.
 
Poden participar als premis persones físiques o jurídiques, a títol individual o formant un equip.

GR-IDEES-Edicio2023.jpg
GR-idees-cami.jpg
GR-IDEES-Edicio2022.jpg

Vídeo de presentació dels reptes

DUES VIES PER PARTICIPAR

Voleu aportar residus al concurs?

Si teniu propostes per ampliar els reptes, contacteu amb nosaltres a grid@granollers.cat

Voleu participar a la competició d'idees?

La competició GRID està oberta a:

 

 • Propostes que utilitzen de forma directa els recursos/residus, donant una solució que no requereix modificacions importants de les seves característiques 

 • Propostes de bens/serveis que utilitzin els recursos/residus que prèviament han estat transformats i/o manipulats 

 • Propostes que incorporin aquests recursos/residus en els processos de producció de bens/serveis.

 

Esperem idees que puguin fer viable un pla de negoci per aprofitar aquests recursos, per això es valorarà:

 

 • La viabilitat tècnica i econòmica de la solució

 • La reducció d'impacte ambiental generat.

 • El contrast de la proposta amb els agents implicats.

 • La novetat de la solució proposada.

 • La intensitat d'aprofitament del residu/recurs.

 • La simbiosi urbana-industrial a l'entorn on es genera el recurs/residu

COM S'ORGANITZA?

La participació a la competició s'articula en dues fases:

 

1a fase: Presentació de les sol·licituds de participació, fent constar la següent documentació:

 

 • Sol·licitud de participació, amb les dades dels participants i dades generals de la idea de negoci, que es formalitzarà a través del formulari d'inscripció.

 

 • Carta de motivació i objectius, on es faci referència al currículum dels participants i la seva vinculació a l'economia circular així com el que cal destacar sobre la idea de negoci que es pretén desenvolupar. 

 

Les sol·licituds seran avaluades preliminarment per l'equip tècnic de Granollers Mercat per garantir que les propostes tenen inicialment viabilitat i orientació de mercat i s'ajusten a la filosofia de la competició. Un cop validades es confirmarà als participants el pas a la segona fase.

2a fase: Formalització de les candidatures:

 • Presentació d'una memòria amb la proposta de model de negoci i proposta inicial de pla d'empresa, seguint el formulari dissenyat a l'efecte.

 

 • Opcionalment, es podrà presentar un vídeo resum de dos minuts del model de negoci presentat, o dossier de presentació o qualsevol documentació que es consideri rellevant per a una major entesa de la memòria i activitats (fulletons, díptics explicatius, eines multimèdia, etc.) del model de negoci generat.

 

Un cop dins de la segona fase, es farà acompanyament de les candidatures des de Granollers Mercat, les empreses donadores i els diferents col·laboradors del projecte.

  Documentació:

                   Aquí podeu consultar vídeo explicatiu

                   de com es pot emplenar la plantilla.

EL JURAT

Els membres del jurat formen part de les següents entitats:

ACCIÓ vertical color.jpg
UPC.png
EMP.png
CCVO.jpg
ARC.png
CM.jpg

Amb la col·laboració de:

DIBA.png
bottom of page